Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa qua công khai chế độ tiền lương, tiền thưởng của các lãnh đạo năm 2018. Theo thông tin công bố, HOSE có 240 người lao động trong đó lương bình quân khoảng 23 triệu đồng/người. Quỹ tiền lương trong năm của Sở đạt hơn 66 tỷ đồng và quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động đạt 16,54 tỷ đồng.

Đối với lãnh đạo, Hội đồng quản trị và Ban điều hành HOSE gồm 7 người, trong đó ông Lê Hải Trà, thành viên phụ trách HĐQT có mức lương cao nhất, gần 71 triệu đồng/tháng, nếu tính tiền tưởng, mức thu nhập bình quân năm 2018 của ông Trà khoảng 78,85 triệu đồng/tháng, tương đương 946,2 triệu đồng/năm. Ông Nguyễn Vũ Quang Trung, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách ban điều hành có mức lương gần 68,6 triệu đồng/tháng, tính cả tiền thưởng bình quân đạt 76,3 triệu đồng/tháng, tương đương 915,74 triệu đồng/năm. Các Phó Tổng giám đốc và Thành viên HĐQT như bà Nguyễn Thị Việt Hà, bà Ngô Viết Hoàng Giao, ông Trầm Tuấn Vũ, bà Trần Anh Đào có chung mức lương 61,73 triệu đồng/tháng, thu nhập bình quân 68,68 triệu đồng/tháng, tương đương 824 triệu đồng/năm. Kế toán trưởng của HOSE bà Nguyễn Tùng Chi nhận mức lương 57,1 triệu đồng/tháng, thu nhập 762 triệu đồng/năm.

7 lãnh đạo Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM nhận lương thưởng gần 6 tỷ đồng năm 2018 - Ảnh 1.

Số liệu lương thưởng của lãnh đạo HOSE được công bố công khai

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của HOSE cho thấy năm 2018 Sở có lợi nhuận sau thuế gần 520 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm trước đó, doanh thu dịch vụ giao dịch chứng khoán mang về cho HOSE gần 815 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 29% so với năm trước. Vốn chủ sở hữu của HOSE đạt 1.236 tỷ đồng (100% vốn nhà nước), tổng tài sản 1.915 tỷ đồng, trong đó tiền và tiền gửi ngân hàng hơn 990 tỷ đồng.

Theo Trithuctre